شماره ۱۱۴۹

چند نکته کاربردى در کاشت مو طبیعى

دکتر على وفایى - متخصص پوست و مو
  • شنبه 17 تیر 1396 ساعت 14:11
  • پزشکی امروز
  • 0
چند نکته کاربردى در کاشت مو طبیعى

تشکیل‌عروق‌خونى‌جدید(Revascularization) گرافت‌هاى کاشته‌شده در پیوند موى طبیعى۳تا۷روز پس از کاشته‌شدن آنها رخ‌مى‌دهد. در این‌مدت گرافت‌ها خیلى حساس به‌کمبود اکسیژن(Hypoxia) هستند زیرا تغذیه و اکسیژن‌دهى آنها برعهده انتشار Diffusion مواد از رگ‌هاى‌خونى اطراف است (معمولاًپایین) و به‌همین‌دلیل در این مدت توصیه اکید به‌عدم مصرف سیگار می‌گردد. یکى از عواملى که تغذیه گرافت‌ها را درطول این‌مدت مختل‌مى‌کند ایجاد شکاف‌ها به‌صورت عمقى (Deep Recipient Site) است زیرا با این کار بستر عروقى‌پوست‌سر(Scalp) دچار آسیب مى‌گردد.

درصورتى‌که رى‌واسکولاریزاسیون گرافت‌هاى کاشته‌شده به‌خوبى انجام‌شود، تا حدزیادى از پدیده Shock Loss و همچنین عدم رشد فولیکول کاشته‌شده (Graft Non-Growth) نیز جلوگیرى به‌عمل مى‌آید.

گرافت‌هاى کاشته‌شده تا روز ۳تا۵ بعد از کاشت از نظر تروماتیزه‌شدن (به‌طور‌مثال به‌دلیل شستشوى نامناسب و یاضربه)خیلى‌خیلى‌حساس هستند. گرافت‌ها در روز ششم استحکام تقریباً خوبى پیدا‌کرده‌اند ولى در روزنهم کاملاً درجاى خود محکم‌شده و دیگر آسیبى از نظر ترومانیزه‌شدن نمى‌بینند. در روز٩ بعداز عمل مى‌توان گفت که گرافت‌ها کاملاً  خود راگرفته‌اند.

شستشوى‌مناسب و اصولى منطقه‌کاشت‌مو در روز بعداز عمل و روزهاى‌بعدى(ترجیحاً با شامپوبچه) و مرطوب نگاه‌داشتن این منطقه به‌عدم تشکیل کراست (Scab) کمک مى‌کند و در بقاى‌گرافت‌ها نقش مهمى‌دارد.

درصورتى که طول‌فولیکول‌مو (ازسطح‌پوست تا ریشه‌مو) را به٣ قسمت مساوى در نظرگرفته و سپس فولیکول‌مو را از عرض به‌دو بخشcutکنیم به‌طورى که ٢قسمت در بالا یک‌قسمت درپایین باشد و آنگاه بخش بالایى فولیکول کاشته‌شود، این فولیکول رشدکرده و موى‌جدید به‌وجود مى‌آید که البته مقدارى نازک‌تر از موى اصلی خواهدبود.
اگر در فولیکول مورد بحث‌طورىcut انجام‌شود که ٢قسمت در پایین‌باشد و یک‌قسمت در بالا قرارگرفته و آنگاه بخش‌پایینى فولیکول کاشته‌شود بازهم یک‌موى جدید و سالم به‌وجود مى‌آید.

علت‌این‌است که سلول‌هاى در فولیکول‌مو در ٢قسمت آن قراردارند:

الف) محل اتصال عضله‌مو (Arrector Pili Muscle) به‌فولیکول (به‌این منطقه Bulge مى‌گویند). غده چربى مو (سباسه) نیز درهمین محل قراردارد.

ب) انتهاى فولیکول‌مو که به‌آن بالب(Bulb) یا درمال پاپیلا مى‌گویند.

مهمترین عوامل دخیل درعدم رشد فولیکول کاشته‌شده عبارتند از:

الف) خشک‌شدن(Desication)گرافت به‌دلیل بیرون‌ماندن طولانى آن درخارج از نرمال‌سالین‌که زمان طلایى را سه‌دقیقه گفته‌اند و دراین‌مورد باید ‌زمان را کمتر فرض‌کنیم تا گرافت‌ها آسیب نبینند. یادمان باشد‌ زمانى‌که شدیداً حواسمان‌ به‌این موضوع معطوف است که گرافت‌ها درحینCut آسیب نبینند، درهمین زمان یادمان مى‌رود که آنها درحال خشک‌شدن هستند و لذا ما درحال کار روى یک‌گرافت‌مرده هستیم. پاشیدن نرمال سالین خنک روى گرافت‌ها باید مرتب تکرارشده و درذهن باشد.

خشک‌شدن‌گرافت‌ها اصلى‌ترین‌عامل(Major Factor) درعدم رشد آنها مى‌باشد.

ب) قطع‌شدنTransection (دو نیمه‌شدن) گرافت‌ها از عرض و کاشته‌شدن نیمه‌بالایى. اگر نیمه پایینى کاشته‌شود، موى جدید درمىآید.

پ) فشرده و له‌شدن گرافت‌ها(Crush Injury) در منطقه بالب.

ت) تراکم بالا(Dense Packing) که به‌معنى تراکم بیشتراز٤٠ فولیکول در هرسانتیمترمربع است.

Ref: Hair Transplant Forum International An ISHRS Publication


ارسال نظر

1 + 7 =

replica audemars piguet replica patek philippe replica breitling watches